Prevádzkový poriadok

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 554/2007 Z.z., o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo:

Názov prevádzky: Športové a relaxačné centrum Sport Fit fitness & relax na Bystrickej ulici 28 v Pezinku.

Prevádzkovateľ: Peter Kostka SportFitt H+K, Ľudovita Rajtera 18, Pezinok, 90201

Zodpovedná osoba za prevádzku: Peter Kostka

Telefonicky kontakt: 033/6422240

Email: sportfit@sportfit.sk

Športové a relaxačné centrum Sport Fit je vybudované zariadenie športovo relaxačného typu. Činnosť tohoto zariadenia možno rozdeliť na hlavnú činnosť a vedľajšie činnosti s charakterom podporných a doplnkových služieb.

Hlavná činnosť : posilňovňa, fitness a kardio a funkčná zóna, viacúčelové telocvične 3x, Kids zóna pre cvičenie detí.

Vedľajšie činnosti : denný bar, solária, predaj doplnkov výživy, masáže.

Prevádzka o výmere cca 1240 m2 sa nachádza na prvom poschodí už užívanej stavby. Skladá sa z častí, ktoré nie sú priechodné a vstupuje sa do každej časti z priestrannej vzdušnej hlavnej chodby.

Dispozične je areál delený nasledovne:

- vstupné schodisko / závetrie

- barová časť: predaj doplnkov výživy, 2 x solárium, klasická masáž

- posilňovňa, fitness, kardio a funkčná zóna

- 1. multifunkčná telocvičňa / projekt KIDS a ( detský kútik )

- 2. multifunkčná telocvičňa / workout

- 3. multifunkčná telocvičňa / joga, pilates, sm system (vlastný zdroj kúrenia / kotolňa)

- ženská šatňa + sprchy + WC

- mužská šatňa + sprchy + WC

- detská šatňa (sociálne zariadenie pre hostí 3x)

- sociálne zariadenie a šatňa pre personál (oddelená časť pre potreby upratovačky)

Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:

„Prevádzkovateľ“ Peter Kostka SportFitt H+K, Ľudovita Rajtera 18, Pezinok, 90201.

Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitnes, kardio zóny, skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky Centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia jednorázového vstupu alebo mesačnej/ročnej permanentky.

 „Klient“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé prevádzky Centra. Preukazuje sa občianskym preukazom. Osobám mladším ako 15 rokov je vstup do fitness zakázaný, vstup má povolený iba pod dohľadom zákonného zástupcu alebo inej zodpovednej osoby/trénera.

„Zodpovedná osoba“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne

súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.

„Otváracie hodiny“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať služby Centra. Sú uvedené pri vstupe do Centra.

 „Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby v Centre vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom, a s ktorými je užívateľ, alebo iná osoba, prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do Centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Centra. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do Centra potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku, a že je s nimi uzrozumená.

Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v Centre. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.

„Sport Fit karta“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri odoberaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom vydávaná Prevádzkovateľom.

„Kredit“ finančné prostriedky, ktoré sú Klientovi pripísané na Golem kartu, s ktorými hradí poskytnuté služby alebo odobraný tovar.

„Externý tréner/inštruktor“ je osoba poskytujúca osobné tréningy a nie je v internom stave Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ poskytuje klientovi za odplatu v zmysle cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.

Prevádzka je kompletne vybavená moderným technologickým zariadením baru, solárií, miestností na cvičenie ako aj moderným certifikovaným cvičebným náradím.

Prevádzka je vybavená moderným zariadením v šatniach ako aj vhodným zariadením sociálnych priestorov. Zabezpečený je prívod pitnej teplej a studenej vody, kanalizácia, vývoz odpadu, dostatočná výmena a cirkulácia vzduchu, rekuperácia, cvičebné časti sú klimatizované.

Materiálové zabezpečenie vykonáva vedúci zariadenia na základe dohôd s dodávateľmi.

Tovar do barovej časti preberajú osoby na to poverené / barman, čašník/, recepčná ktorí aj zodpovedá za množstvo a kvalitu prebraného tovaru.

V bare sa budú podávať okrem nealkoholických nápojov, vitamínových prípravkov, šťavy z čerstvého ovocia, káva a iné druhy teplých nápojov. Doplnkovým sortimentom budú tyčinky ovocné, proteínové a podobne.

V bare sa budú podávať ako doplnkový sortiment drobné studené pokrmy a dezerty.

Tento sortiment bude zabezpečovaný dodávateľsky. Uskladnený bude v chlade a v súlade so všetkými hygienickými predpismi. Dezerty a zeleninové šaláty si nevyžadujú už ďalšiu prípravu.

Súčasťou ceny za službu u maséra ako je poskytnutie plachty, ktorú zákazník po použítí odloží na osobitné miesto na to určené. Po použití solária, je zabezpečené okamžité vyčistenie a dezinfekcia pre ďalšieho zákazníka. Túto činnosť zabezpečuje prevádzkovateľ resp. ním určený a zodpovevedný pracovník.

Pre zabezpečenie bezproblémového chodu hlavnej činnosti /posilňovňaviacúčelové miestnosti 3x. / prevádzkovateľ zabezpečuje kvalifikovaný personál – cvičiteľov, ktorí dohliadajú na priebeh týchto činností a zároveň sú odborným poradcom pre klientelu.

Pravidelné kontroly – revízie funkčného technologického zariadenia, sú zabezpečené dodávateľom zariadenia resp. zazmluvneným servisom.

Zariadenie bude riadené prevádzkovateľmi, ktorí zabezpečujú chod celej prevádzky a zároveň zabezpečujú:

- vypracovanie prevádzkového poriadku pre zákazníkov

- oboznamujú všetkých pracovníkov s hygienickými požiadavkami pri manipulácii s potravinami a dodržiavaním hygienických predpisov v tomto zariadení

- odborné školenia pracovníkov

- kontrolu technologických zariadení z hľadiska bezpečnosti práce

- kontrolu surovín a hotových výrobkov

- kontrolu kvality pitnej vody, odvoz odpadu, výmenu - pranie použitého prádla

Ostatní pracovníci a každý zvlášť / čašník, barman, upratovačka, cvičiteľ/ zodpovedajú za činnosť im pridelenú podľa náplne práce, ktorá je súčasťou pracovnej zmluvy a dohody so zamestnávateľom.

Sanitačný systém v tejto prevádzke zahŕňa pravidelné denné upratovanie a čistenie celej prevádzky pred jej otvorením, ako aj po jej uzatvorení, teda v mimo prevádzkovom čase. Upratovanie a čistenie zariadení, ktoré si to vyžadujú z hľadiska dodržiavania hygienických predpisov prevádzkovateľ zabezpečuje v priebehu prevádzky. Všetky časti prevádzky ako aj sociálne zariadenia, chodba, šatne, schodisko, vchod - sa udržujú počas prevádzky v čistote a prípadné znečistenia budú ihneď odstránené. Na sanitáciu budú použité prípravky a predmety určené pre takýto druh zariadení, ako aj vhodné dezinfekčné prostriedky pre sociálne zariadenia a technologické zariadenia. Všetky tieto prípravky budú označené a uložené na vyhradenom mieste.

V prípade potreby a nariadení je nutné vykonávať dezinsekciu a deratizáciu firmou s autorizovanou činnosťou. Pri výskyte hmyzu alebo hlodavcov je nutné toto vykonať neodkladne.

V Pezinku 1.1.2016