Obchodné podmienky

Príloha k platnému Prevádzkovému poriadku.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

1.2. „prevádzkovateľom“ je Peter Kostka Sportfitt H+K, so sídlom na ulici ĽudovitaRajtera 18, 90201 v Pezinoku, IČO: 40547001

1.3. pod „areálom“ sa rozumie športovo relaxačné centrum SportFitt fitness & relax naBystrickej ulici v Pezinku.

1.4. „užívateľom“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená k využívaniuslužieb poskytovaných prevádzkovateľom v areáli. Osoby mladšie ako 15 rokov môžuvyužívať služby areálu konkrétne fitness a kardio a tiež funkčnej zóny len za prítomnostizákonného zástupcu alebo inej zodpovednej osoby výhradne pod jej vedením a odbornýmdohľadom.

1.5. „zodpovednou osobou“ je prevádzkovateľ alebo zamestnanec prevádzkovateľa, aleboiná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo stranyužívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostrednesúvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovanýchprevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie ajkonanie zodpovednej osoby.

1.6 „cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb a predávaných tovarovprevádzkovateľom v areáli. Užívateľ bude prostredníctvom zodpovednej osoby scenníkom oboznámený pri vstupe do areálu a cenník bude užívateľovi k dispozícii nadostupnom mieste v areáli.

1.7.„prevádzkovým poriadkom“ je súhrn práv a povinností užívateľa alebo inej osobyvyužívajúcej služby (hosť) v areáli vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý okrem inéhostanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými jeužívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená privstupe do areálu. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom jezákladnou podmienkou pre vstup užívateľa alebo inej osoby do areálu. Užívateľ alebo ináosoba svojim vstupom do areálu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila sovšetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi súhlasí v celom rozsahu.Prevádzkový poriadok je k dispozícii na recepcii areálu a bude zaslaný klientovi na jehopožiadanie e-mailom.

1.8.„Bezpečnostnými a inými predpismi “sú právne predpisy, nariadenia, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb užívateľom, ktorými sa je užívateľ povinný riadiť a ktoré sa priamo alebo len sprostredkovane týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využívaní areálu. Riadne a dostatočné oboznámenie s bezpečnostnými a inými predpismi je základnou podmienkou pre vstup užívateľa alebo inej osoby do areálu. Užívateľ alebo iná osoba svojim vstupom do areálu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými bezpečnostnými a inými predpismi a že je s nimi súhlasí v celom rozsahu.

1.9 „užívateľ“ má možnosť navštevovať a využívať služby areálu zaplatením jednorázového vstupného (časovo bez obmedzenia) alebo má možnosť si zakúpiť mesačnú alebo ročnú permanentku podľa aktuálneho cenníka. V rámci vstupného bude novému užívateľovi bezplatne poskytnuté jednorázové poradenstvo. Novému užívateľovi bude za jednorázový poplatok 2eur založená identifikačná karta na konkrétne meno. Táto karta je neprenosná. V prípade straty je užívateľ povinný za poplatok založiť si novú kartu. Na základe tejto karty užívateľ využíva služby a benefity športového centra.

1.10. V prípade že má užívateľ záujem o iné služby napr. osobný tréner tak túto službu v areáli poskytujú osoby, ktoré majú patričnú kvalifikáciu a oprávnenie na výkon tejto činnosti. Platba/odplata za spomínanú službu osobný tréner sa rieši priamo s osobou ktorá službu poskytne. Spoločnosť Peter Kostka Sportfitt H+K za činnosť osobného trénera nenesie žiadnu zodpovednosť.

1.11. „Platnosť permanentky“ mesačná permanentka platí od dňa zakúpenia 30dní, ročná permanentka platí 360 dní . Užívateľ má možnosť využívať počas tejto doby služby areálu a to konkrétne fitness a kardio zóny a tiež funkčnú zónu a skupinové aktivity. Užívateľ s aktívnou mesačnou alebo ročnou permanentkou môže navštíviť aj skupinovú aktivitu podľa rozvrhu ale bude mu extra účtovaný inštruktorský poplatok podľa aktuálneho cenníka dostupného na recepcii.

1.12. „Reklamačné podmienky“ v prípade že užívateľ zo zdravotných dôvodov nemôže využívať služby športového centra v prípade že má aktívnu mesačnú alebo ročnú permanentku má nárok bez poplatku o predĺženie permanentky a to o tie dni, ktoré vie podložiť lekárskou správou alebo ( PN ).

1.13. „Podmienky“ sú tieto všeobecné obchodné podmienky športovo relaxačného centra SportFitt fitness&relax na Bystrickej ulici v Pezinku s ktorými je užívateľ prostredníctvom zodpovednej osoby oboznámený pri prvom vstupe do areálu.

1.14.Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.

V Pezinku 1.1.2016